Nhân lực và Công nghệ

Nhân lực và Công nghệ

Nhân lực và Công nghệ

Nhân lực và Công nghệ

A. Nhân lực

Để đáp ứng được c nghip vụ chuyên môn của các đơn vị, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư giải pháp công nghệ Minh Anh có đội nchuyên viên phân tích và tư vn gii pháp cho c doanh nghip, to dựng một quy trình qun lý thực sự hiu quả cho doanh nghip. Nếu như doanh nghip cn tư vn để có một quy trình thực hin trước khi thc hin trên hệ thống phn mm, chúng tôi scung cấp cho doanh nghip những gii pháp, nhng phương án khả thi nht, hợp lý với quy mô và chiến lược mở rng ca doanh nghip.

Hơn thế nữa, những gii pháp tốt sẽ được thực hin bởi những nhà phân tích có chuyên môn cao chc chn sẽ mang li sự tin cy vi các đơn vị, cùng với với đội ngũ lp trình chuyên nghip có khả năng chuyên môn kthut cao được kết hợp gia một thế hệ có kinh nghim và một đội ngũ trẻ với sức sáng to chc chn sẽ là một đội ngũ xlý được mọi vướng mc khách hàng trên phương din kỹ thut và tchc nghip vụ cho khách hàng.

Một quy trình được thc hin tốt từ khâu tchc chương trình cho đến vic thc thi trên hệ thống phn mm và tchức bàn giao một cách rõ ràng trên c tiêu chun nghip vụ chc chn sẽ khái quát đưc một cách tổng thể toàn bộ quy trình trên hệ thống phn mm bng hệ thống các chương trình phn mm một cách chính xác và hiu qu.

Các bộ phn trong công ty

 • Ban lãnh đo công ty
 • Bộ phn kinh doanh, tư vn, phân tích yêu cu khách hàng
 • Bộ phn trin khai và đào to
 • Bộ phn lp trình
 • Bộ phn qun lý cht lượng
 • Bộ phn kế toán tài chính, nhân s
 • Văn phòng và tiếp nhn thông tin từ khách hàng

Phòng kinh doanh, tư vấn khách hàng

 • Phụ trách nghiên cứu phát trin thị trường, tham gia đàm phán, ký kết hp đồng ...
 • Tư vn về gii pháp hệ thống cho các đơn v

Bộ phận phát triển phần mềm

 • Nghiên cứu, xây dng và thực hin các dán
 • Qun lý dự án: có trách nhim mô hình hóa và xây dng khung chương trình trên các yêu cầu, chịu trách nhim về nội dung và tiến độ cho từng yêu cu.
 • Lp trình viên: thực hin viết chương trình theo nội dung và yêu cầu đã đưa ra.

Quản lý chất lượng

 • Thực hin kim tra, giám sát tiến độ c dự án, đánh giá tin khả thi vàtrong quá trình thực hin dự án.

Kỹ thut, Triển khai, Bo trì hệ thng

 • Tư vn và cung cp dịch vụ về các hệ thống phn mm qun lý
 • Đào to hướng dn sử dụng các hệ thống phn mm cung cấp cho khách hàng
 • Gii đáp các thắc mc trong quá trình sử dụng

 

B. Công nghệ sử dụng

 • Hệ điều hành: Microsoft Windows Server, Micrososft Windows workstation
 • Công nghệ: Microsoft .NET, JAVA, Grails, GIS
 • Ngôn ngữ lập trình: C++/C#/ Java, ASP/ASP.NET, JSP, PHP 5, CSS, Javascript, HTML, XHTML
 • Môi trường phát triển ứng dụng (IDE): Microsoft Visual Studio
 • Các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server, MySQL, Oracle
 • Các phần mềm quản trị dự án: Microsoft Project, Planner, …
 • Hệ thống quản lý phiên bản: VSS, SVN, CVS…
 • Phần mềm hỗ trợ thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện: Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Flash, Action Script 3, 3Dmax
 • Ngôn ngữ và phần mềm hỗ trợ thiết kế phần mềm: UML, Visio, Rational Rose, Enterprise Architect

TIN TỨC MỚI

SẢN PHẨM NỔI BẬT