Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu về công ty

 

Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư giải pháp công nghệ Minh Anh là công ty hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công ty hoạt động nhằm mục đích nâng cao chất lượng và dịch vụ công nghệ thông tin tới khách hàng, góp phần củng cố và phát triển nền công nghệ thông tin trong nưc. Hiện nay, công nghệ thông tin nói chung và công nghệ tin học nói riêng đã và đang đưc trin khai trên nhiu ngành nghề và lĩnh vực cuộc sống, tuy nhiên phương pháp và gii pháp còn nhiu hn chế và chưa mang tính đồng bộ, cụ thể trong công tác trin khai và thc hin. Với một mong muốn thực sự đơn gin trong vic trợ giúp các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả mang li lợi ích thực sự trong công tác qun lý và điu hành mà c đơn vị đã thực hin song chỉ dừng li trong vic áp dụng máy tính ở một số tác nghip nhỏ l.

 

Nếu thực scông nghthông tin nói chung và công nghệ tin học nói riêng chỉ dng li trong việc áp dụng nhng chương trình thiếu tính gii pháp và tính đng bộ trong công tác tin học hóa ti c doanh nghip thì sự phát trin công nghệ thông tin trở nên dư thừa và thiếu thiết thực trong thực tin. Thực tế không như vy, công nghệ thông tin được phát trin dựa trên c yêu cu thc tin tcuộc sống và đã đưc ứng dng trên nhiu lĩnh vc. Vic áp dụng công nghệ thông tin trong thực tế còn sự vụ bởi chưa có c gii pháp thực sự hữu ích để đáp ứng các nghip vụ chuyên môn và mang tính tổng thể định hướng cho tương lai, đón đu công nghệ nhm xây dựng những gii pháp chiến lược và hiệu quả cho doanh nghip.

 

Qua vic kho sát thực tin, c doanh nghip hin nay còn rất nhiu vưng mắc và khó khăn trong việc ứng dng và xác định mục tiêu cũng như các giới hn cho vic ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể được thể hin trong một số vic đin hình: ứng dng chủ yếu trên công tác qun lý văn phòng, kế toán, nhân sự... bng các chương trình nghip vụ theo dõi thun tuý trên công vic chuyên môn của tng bộ phn thm chí chưa đáp ứng được hết nghip vụ chuyên môn của tng bộ phn. Có đơn vị đã hưng tới những chương trình hoàn thin hơn nhưng cũng chỉ trên cơ schuyên môn do từng bộ phn đệ trình hoc cũng đã hình thành một hệ thống tng thể song không thể đưa vào áp dụng do nhng nguyên nhân khác nhau.

 

Nhưng cốt lõi của vn đề đó chính là nhng gii pháp và mục tiêu chưa rõ ràng trưc khi bt tay vào thực hin hay cung cp cho các đơn vị những chương trình thực sự hữu hiu, phù  hợp với mô hình qun lý và nhng biến động trong kinh doanh. Đxây dựng được những gii pháp như vy, cng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nhng phương án mong đưc cùng các đơn vị xây dng và phát trin các mô hình gii pháp hiu quả cho mục đích hot động và nghip vụ chuyên môn của mỗi đơn vị. Dựa trên kết quả tìm hiu và nghiên cứu được từ tình hình thực tế cng vi khả năng chuyên môn công nghệ thông tin ca mình, chúng tôi khng định sẽ mang li cho đơn vị nhng gii pháp tốt nht cùng với nhng công nghệ mới nht cho doanh nghip, đảm bo tính thiết thực và đáp ứng chiến lược lâu dài trong sự phát trin ổn định của các đơn vị.

 

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Giải pháp công nghệ Minh Anh

 

 

TIN TỨC MỚI

SẢN PHẨM NỔI BẬT